Dom

OWH

Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe firmy AUTOonline Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązujące od dnia 02.03.2004

 

§ 1 Zadania i rola giełdy pozostałości

1. Giełda pozostałości służy sprzedaży pojazdów powypadkowych. Firma AUTOonline oddaje w tym celu do dyspozycji platformę, wykorzystującą aktualnie dostępne zasoby techniczne, z której mogą korzystać zarejestrowani użytkownicy systemu, w celu wprowadzania danych pojazdów powypadkowych, jak również składania odpowiednich ofert kupna bądź naprawy pojazdu.

2. Umowy, które dojdą do skutku na podstawie złożonych ofert na giełdzie pozostałości, zawierane zostają pomiędzy właścicielami pojazdów , lub ich dysponentami prawnymi a kupującymi.

 

§ 2 Zakres obowiązywania

1. Z chwilą podpisania umowy o współpracy, wszystkich użytkowników giełdy pozostałości obowiązują wyłącznie niniejsze warunki uczestnictwa. Nie dopuszcza się składania przez użytkowników giełdy oświadczeń innych, oraz wprowadzania własnych warunków handlowych, w odniesieniu do pojazdów oferowanych i nabywanych za jej pośrednictwem.

 

§ 3 Rejestracja

1. Użytkownikami giełdy pozostałości są oferenci pojazdów i kupujący, którzy zostali zarejestrowani w systemie, oraz otrzymali własne ID. Oferentami mogą być wyłącznie towarzystwa ubezpieczeniowe, rzeczoznawcy samochodowi, organizacje zrzeszające rzeczoznawców, banki oraz towarzystwa leasingowe. Kupującymi są firmy zajmujące się handlem pojazdami samochodowymi, warsztaty, dealerzy, jak również osoby zajmujące się rzemiosłem samochodowym.

2. Kupujący może być również oferentem, o ile podpisze stosowną umowę i uzyska dodatkowe dane dostępowe do systemu.

3. Decyzję o zarejestrowaniu użytkownika podejmuje AUTOonline. Zarejestrowanie oferentów i kupujących w systemie jest możliwe po wniesieniu odpowiedniej opłaty, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

4. AUTOonline zastrzega sobie prawo do odrzucenia rejestracji oferenta lub kupującego, jak również do cofnięcia udzielonych już uprawnień. Cofnięcie uprawnień do korzystania z giełdy ma miejsce w szczególności w następujących przypadkach:

- naruszenia postanowień niniejszych warunków handlowych;

- umyślnego lub spowodowanego dużym niedbalstwem wprowadzania błędnych danych na giełdę;

- zwłoki we wnoszeniu opłat za jeden okres rozliczeniowy, powyżej 2 tygodni;

- odrzucenia warunków rejestracji;

- otwarcia procesu upadłościowego lub odrzucenia jego otwarcia z braku masy upadłościowej, jak również zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej;

- korzystania z giełdy pozostałości w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem;

- powtarzających się opóźnień przy przygotowywaniu lub realizacji umów;

- posługiwania się przez kupującego oferentem, w celu wprowadzenia pojazdu powypadkowego na giełdę;

- wstawiania przez oferentów na giełdę pojazdów powypadkowych pochodzących od kupującego.

 

§ 4 Korzystanie z giełdy

1. Po rejestracji i uzyskaniu uprawnień do uczestnictwa w giełdzie pozostałości, użytkownik otrzymuje indywidualne ID oraz hasło dostępowe.

2. Oferenci wprowadzają swoje oferty na giełdę podając okres ważności oferty, który jest przekazywany kupującym. W przypadku zainteresowania kupujący składają swoją ofertę zakupu bądź naprawy pojazdu.

3. Przekazując oferty kupujący składają właścicielowi pojazdu wiążącą ofertę handlową, którą są związani w okresie 3 tygodni od daty umieszczenia pojazdu na giełdzie. Po upływie tego okresu oferenci mogą odebrać najkorzystniejsze oferty z giełdy i przekazać je właścicielowi pojazdu.

4. Pojazdy wprowadzone przez oferentów pozostają na giełdzie pozostałości maksymalnie przez okres 4 tygodni.

 

§ 5 Obowiązki użytkownika

1. Wszyscy użytkownicy giełdy zobowiązują się w momencie podpisania umowy o współpracy do jednorazowego wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dla użytkowników, które jest oferowane w regularnych odstępach czasu wszystkim nowym uczestnikom przez firmę AUTOonline. Celem szkolenia jest zapoznanie z systemem AUTOonline i umożliwienie efektywnej i profesjonalnej pracy. Miejsce szkolenia i jego termin przekazane zostaną odpowiednio wcześniej użytkownikowi.

2. Kupujący, którzy jednocześnie są oferentami zobowiązują się do nie wprowadzania pojazdów, które przekazano im poprzez giełdę, lub też w przypadku których jest im wiadome, że pojazd znajdował się już na giełdzie.

3. Kupujący jest zobowiązany w przypadku wyboru jego oferty do bezpłatnego i niezwłocznego, (maksymalnie w ciągu tygodnia), odbioru zakupionego przez siebie pojazdu, lub przetransportowanie go do warsztatu naprawczego, jeżeli oferta dotyczyła naprawy.

4. Oferent zobowiązuje się dostarczyć kupującemu, którego oferta została wybrana, wraz z wolnym od wad prawnych pojazdem komplet niezbędnych dokumentów i urządzeń, wymaganych prawem do jego zbycia. Przepis niniejszy nie stosuje się w odniesieniu do pojazdów wprowadzonych na giełdę w celu ich naprawy.

5. Oferent zobowiązuje się ponadto do zapewnienia niezmienionego stanu pojazdu od chwili umieszczenia go na giełdzie do chwili odbioru przez kupującego.

 

§ 6 Opłaty

1. Za korzystanie z giełdy pozostałości wnoszone są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.. Ceny zawierają podatek VAT.

2. W przypadku przekazywania danych przez AUTOonline za pomocą faksu, koszty za transmisję danych zostaną ujęte na oddzielnym rachunku.

3. Oferenci wnoszą opłatę jednostkową za umieszczenie pojazdu na giełdzie tylko wtedy, gdy na ich zgłoszenie (na dany pojazd) złożono minimum jedną ofertę.

 

§ 7 Płatności

1. Okres obrachunkowy kończy się zawsze 25-go każdego miesiąca, a rachunki są płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury, na konto AUTOonline Sp.z o.o.

2. W przypadku wystąpienia zastrzeżeń co do wysokości wystawionego rachunku, należy je przedstawić w formie pisemnej.

3. Odsetki za zwłokę są naliczane w wysokości ustawowej, określonej odrębnymi przepisami.

4. Numer konta bankowego na który należy wnosić opłaty: 

PEKAO S.A.:  92 1240 6410 1111 0010 5687 4139

 

§ 8 Odpowiedzialność

1. Odpowiedzialność umowna i ustawowa AUTOonline, odnoszącą się do odszkodowania ogranicza się do działania umyślnego i spowodowanego dużym niedbalstwem, skutkiem czego jest powstanie szkody.

2. Korzystanie z aktualnej wersji AUTOonline-Software odbywa się na własne ryzyko. Za powstałe ewentualne szkody z tego tytułu (w sposób nieograniczony wyłącza się szkody związane z utratą zysku, przerwą w działalności, utratą informacji handlowych oraz innych danych lub z inną stratą finansową) AUTOonline nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

3. W przypadku utraty danych lub ich zafałszowania z winy AUTOonline, użytkownicy mają prawo do ich ponownego umieszczenia na giełdzie bez wnoszenia dodatkowej opłaty.

4. AUTOonline nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność, jak również możliwość sprawdzenia danych przekazanych przez użytkownika giełdy. Nie odpowiada ponadto za jakość zdjęć przesłanych przez oferentów faksem.

 

§ 9 Ochrona danych

1. Użytkownicy systemu wyrażają zgodę na magazynowanie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie w celach marketingowych swoich danych osobowych, jak i danych właścicieli pojazdów, wprowadzanych na giełdę. AUTOonline zobowiązuje się do właściwego zabezpieczenia danych, zgodnego z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych, oraz traktowania ich jako poufne.

 

§ 10 Właściwość sądowa

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywane i rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby AUTOonline.

2. Sądem właściwym dla AUTOonline jest sąd miasta stołecznego Warszawy. 3. We wszelkich kwestiach spornych obowiązuje prawo polskie.

 

§ 11 Uwagi końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy polskiego kodeksu cywilnego. 

Kontakt

Dział Obsługi Klienta

+48 (0) 22 53 53 101

Prośba o kontakt

rueckruf
Chciałbyś abyśmy do Ciebie oddzwonili? Uzupełnij poniższe dane i prześlij je do biura AUTOonline.