Dom

OWH

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE - OWH

 

§1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Ogólne Warunki Handlowe określają zasady korzystania przez Użytkowników z platformy SPEEDonline, której właścicielem jest Audatex AUTOonline GmbH  z siedzibą w Neuss, a administratorem na terenie Polski AUTOonline Sp z o.o.

 

§2

DEFINICJE

Użyte w niniejszych OWH wyrażenia oznaczają:

AUTOonline AUTOonline Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000187337; kapitał zakładowy 100.000,00 zł; NIP 5222714317, REGON 015609181

 

Cennik Wykaz opłat za usługi świadczone przez AUTOonline, stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy.

 

Numer ID Indywidualny numer Użytkownika służący do zalogowania się do SPEEDonline

 

Oferent Użytkownik, który złożył ofertę zakupu Pozostałości.

 

Pozostałości Uszkodzone oraz używane środki transportu służące do poruszania się po drodze oraz maszyny lub urządzenia do tego przystosowane.

 

Ogólne Warunki Handlowe Ogólne Warunki Handlowe stanowiące Załącznik nr 1 do Umowy współpracy zwane dalej „OWH”

 

SPEEDonline Prowadzona w systemie informatycznym platforma służąca do wyceny rynkowej wartości Pozostałości oraz umożliwiająca nabycie Pozostałości, dostępna na stronie internetowej www.autoonline.pl.

 

Transakcja Czynność dokonywana na SPEEDonline, zgodnie z §8 OWH

 

Umowa Umowa o współpracy zawarta pomiędzy Użytkownikiem a AUTOonline.

 

Użytkownik osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca profesjonalną działalność w zakresie obrotu, naprawy lub złomowania pojazdów mechanicznych, która zawarła z AUTOonline umowę o współpracy w zakresie korzystania ze SPEEDonline

 

Właściciel Pozostałości Właściciel Pozostałości lub osoba przez niego umocowana do dokonywania wszelkich czynności cywilnoprawnych dotyczących Pozostałości.

 

Wystawiający Podmiot (towarzystwa ubezpieczeniowe, rzeczoznawcy samochodowi, organizacje zrzeszające rzeczoznawców, banki oraz towarzystwa leasingowe), który na podstawie osobnej umowy zawartej z AUTOonline organizuje aukcję Pozostałości na SPEEDonline w celu dokonania jej wyceny oraz ewentualnej sprzedaży Pozostałości przez Właściciela Pozostałości.

 

§3

ZAWARCIE UMOWY

1. W celu zawarcia Umowy należy:

a) prowadzić działalność gospodarczą w zakresie obrotu, naprawy lub złomowania pojazdów mechanicznych, od co najmniej 12 miesięcy przed datą podpisania Umowy;

b) w przypadku braku spełnienia warunku, o którym mowa w § 3 ust.1 lit. a) OWH dotyczącego okresu prowadzenia działalności, w celu zawarcia Umowy Użytkownik może dokonać wpłaty kaucji zwrotnej w wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy PLN) na okres próbny 6 miesięcy.

c) wypełnić oraz wysłać do AUTOonline formularz zgłoszeniowy dla podmiotów kupujących wraz z załącznikami dostępnymi na stronie www.autoonline.pl;

d) podpisać otrzymaną od AUTOonline Umowę o współpracy oraz wysłać ją w dwóch egzemplarzach do AUTOonline w formie wskazanej w wiadomości otrzymanej od AUTOonline;

e) uiścić opłatę wstępną, zgodnie z Cennikiem (Załącznik nr 2 do Umowy).

2. AUTOonline zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy w uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy:

a) osoba wyrażająca chęć zawarcia Umowy figuruje w dostępnych bazach biur informacji gospodarczej; lub

b) AUTOonline uprzednio rozwiązało z osobą wyrażającą chęć zawarcia Umowy taką umowę z winy tej osoby; lub

c) na podstawie dostępnej AUTOonline wiedzy oświadczenia złożone przez osobę w Umowie są nieprawdziwe; lub

d) osoba wyrażająca chęć zawarcia Umowy nie prowadzi profesjonalnej działalności w zakresie obrotu, naprawy lub złomowania pojazdów mechanicznych.

3. Niezwłocznie po zaksięgowaniu opłaty wstępnej, o której mowa w § 3 ust. 1 lit. e) OWH, AUTOonline prześle na adres e – mail wskazany w § 6 ust. 1 lit. b) Umowy, Numer ID oraz hasło dostępowe dla Użytkownika.

4. Z chwilą pierwszego zalogowania do SPEEDonline Użytkownik nabywa uprawnienia do korzystania ze SPEEDonline na warunkach wskazanych w Umowie oraz załącznikach.

 

§4

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik ma prawo do korzystania ze SPEEDonline w zakresie:

a) dostępu do SPEEDonline;

b) dostępu do wsparcia technicznego,

c) składania ofert możliwości nabycia Pozostałości wystawionych na SPEEDonline w zależności od wykupionego pakietu dostępu do:

- pozostałości z rynku polskiego

- pozostałości z rynku Global

- pozostałości z rynku Flota

- pozostałości TRADEonline

 

 

§5

ZAWIESZENIE UPRAWNIEŃ DO KORZYSTANIA

ZE SPEEDONLINE

1. AUTOonline zastrzega sobie prawo do zawieszenia Użytkownikowi uprawnień do korzystania ze SPEEDonline na okres nie dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni lub do czasu wywiązania się przez Użytkownika ze wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy, w przypadku:

a) naruszenia postanowień Umowy lub jej załączników przez Użytkownika;

b) podania przez Użytkownika fałszywych danych w Umowie lub podczas procesu rejestracji;

c) korzystania ze SPEEDonline w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem;

d) zalegania przez Użytkownika z zapłatą, co najmniej jednego wymagalnego zobowiązania względem AUTOonline

2. W przypadku zawieszenia przez AUTOonline uprawnień Użytkownika do korzystania ze SPEEDonline zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 1 OWH:

a) Użytkownik będzie zobowiązany do uiszczania opłat zgodnie z Umową oraz Cennikiem;

b) niewykorzystane w terminie świadczenia przyznane w ramach opłaty abonamentowej określonej w Cenniku nie ulegają przeniesieniu na kolejny okres rozliczeniowy.

 

§6

WSPARCIE TECHNICZNE

1. AUTOonline zapewnia Użytkownikom wsparcie techniczne od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8 do 16.00,

2. Wsparcie techniczne dostępne jest dla Użytkowników pod numerem telefonu oraz pod adresem e – mail wskazanymi na stronie internetowej www.autoonline.pl.

 

§7

TRANSAKCJA

1. Przedmiotem aukcji organizowanych przez Wystawiających na SPEEDonline jest możliwość nabycia Pozostałości przez Użytkownika

2. Transakcja możliwości nabycia Pozostałości jest transakcją licytacyjną, w ramach, której Wystawiający poprzez wystawienie Pozostałości na SPEEDonline zaprasza Użytkowników do składania ofert, celem umożliwienia zawarcia przez Użytkownika, który złożył najwyższą ofertę zakupu Pozostałości, umowy sprzedaży Pozostałości z Właścicielem Pozostałości.

3. Warunki aukcji określane są każdorazowo przez Wystawiającego, który uprawniony jest w szczególności do zastrzeżenia wiążącego charakteru wszystkich złożonych ofert przez okres nie dłuższy niż 21 dni od daty zakończenia aukcji.

4. Wystawiający Pozostałości wprowadzając Pozostałości na SPEEDonline podaje czas trwania aukcji, który jest przekazywany Użytkownikom. W przypadku zainteresowania Pozostałością, Użytkownik składa swoją ofertę zakupu możliwości nabycia danej Pozostałości.

5. W czasie trwania aukcji Użytkownicy mogą modyfikować złożoną ofertę zakupu Pozostałości maksymalnie 10 razy.

6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za składane przez siebie oferty zakupu. W przypadku złożenia błędnej oferty, Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wyrządzone w ten sposób szkody.

7. Wygranie aukcji przez Użytkownika daje możliwość zakupu Pozostałości przez Użytkownika od Właściciela Pozostałości.

8. Wygranie aukcji nie stanowi zawarcia umowy sprzedaży Pozostałości.

9. Zawarcie umowy sprzedaży Pozostałości warunkowane jest zgodą Właściciela Pozostałości.

10. Od chwili otrzymania od Właściciela Pozostałości informacji, o chęci jego zbycia, Użytkownik ma 7 dni na zapłatę i odbiór Pozostałości od Właściciela Pozostałości.

11. Podstawą naliczenia przez AUTOonline opłaty określonej w Załączniku nr 2 pkt.3 związanej z zakupem Pozostałości przez Użytkownika jest potwierdzenie przez Właściciela Pozostałości chęci jej zbycia.

12. Niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży Pozostałości Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie AUTOonline, przedstawiając w szczególności dowód uiszczenia ceny zakupu Pozostałości.

13. W przypadku, gdy transakcja zakupu Pozostałości przez Użytkownika nie dojdzie do skutku AUTOonline wystawi stosowną korektę.

14. Użytkownik nie ponosi związanych z pojazdem opłat parkingowych lub innych dodatkowych opłat, przez czas, w którym winien go odebrać tj. przez okres 7 dni.

15. Powstałe po terminie odbioru koszty parkingowe obciążają Użytkownika.

16. Użytkownik nie może podejmować z Właścicielem Pozostałości dalszych negocjacji, co do ceny Pozostałości.

17. W sytuacji, kiedy stan Pozostałości nie zgadza się z jego opisem zamieszczonym na SPEEDonline, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie AUTOonline.

18. Odbiór pojazdu jest równoznaczny z akceptacją jego stanu, ewentualne roszczenia nie będą rozpatrywane.

19. AUTOonline niezwłocznie po otrzymaniu informacji, o której mowa w §7 ust. 13, skontaktuje się z Wystawiającym w celu wyjaśnienia lub ewentualnego obniżenia ceny nabycia Pozostałości.

20. Wystawienie Pozostałości na SPEEDonline nie jest równoznaczne z posiadaniem przez Wystawiającego zgody Właściciela Pozostałości na sprzedaż Pozostałości.

21. AUTOonline nie jest stroną

a) zawieranych na SPEEDonline transakcji;

b) transakcji zawieranych z Właścicielami Pozostałości.

 

§8

ODPOWIEDZIALNOŚĆ AUTOONLINE

1. AUTOonline ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wyrządzone z winy umyślnej. AUTOonline nie odpowiada za szkody wyrządzone wskutek niezachowania należytej staranności, a także nie odpowiada za szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem.

2. AUTOonline nie ponosi odpowiedzialności za:

a) fakt nie dojścia umowy sprzedaży Pozostałości do skutku, chyba, że nie dojście umowy sprzedaży Pozostałości wynika z błędnego funkcjonowania SPEEDonline;

b) zgodność opisów i zdjęć wystawionych na aukcje Pozostałości z ich stanem faktycznym;

c) stan prawny Pozostałości;

d) należyte lub nienależyte wykonanie umowy sprzedaży przez Właściciela Pozostałości;

e) następstwa działań Użytkowników oraz innych podmiotów korzystających ze SPEEDonline wynikające z naruszeń Umowy i jej załączników;

 

§9

REGULACJE DOTYCZĄCE ODBIORU POJAZDU

1. Użytkownik ma prawo odmówić zawarcia umowy sprzedaży Pozostałości w przypadku stwierdzenia:

a) obciążenia Pozostałości zastawem rejestrowym, cesją lub innymi prawami osób trzecich, chyba, że Właściciel Pozostałości otrzyma wszelkie dokumenty umożliwiające sprzedaż Pozostałości do zakończenia okresu ważności oferty. Brak wykreślenia zastawu, cesji z dowodu rejestracyjnego Pozostałości, w przypadku posiadania niezbędnych zaświadczeń, nie jest podstawą do odmowy zawarcia umowy sprzedaży Pozostałości,

b) braku zgody współwłaściciela Pozostałości,

c) chęci zbycia Pozostałości po terminie wiążącym oferty (21 dni kalendarzowych),

d) braku „karty pojazdu” lub jej duplikatu, jeśli została ona wydana przy rejestracji,

e) braku informacji o kraju rejestracji Pozostałości (w przypadku pojazdu zarejestrowanego za granicą),

f) zmiany stanu faktycznego Pozostałości od momentu wprowadzenia go na SPEEDonline do momentu odbioru oraz uszkodzeń powstałych po wprowadzeniu Pozostałości na platformie internetowej;

g) nie uregulowania kosztów parkingu, przygotowania do oględzin i innych związanych z pojazdem zgodnie z § 7 ust. 11 OWH,

h) Błędnych danych wprowadzonych na SPEEDonline tj.:

- niewłaściwy rok produkcji,

- błędnie podany typ silnika, (rodzaj zasilania),

- zły model i typ Pozostałości,

- błędnie podany przebieg Pozostałości wg wskazań licznika (dotyczy rozbieżności mających znaczący wpływ na wartość pojazdu)

- błędnie podane wyposażenie (dotyczy tylko rozbieżności w odniesieniu do: występowania klimatyzacji, tachograf, systemów bezpieczeństwa – ich braku tj. ABS ASR, AIRBAG itd., wspomaganie układu kierowniczego, aluminiowe tarcze kół, nawigacja fabryczna, instalacja gazowa, system ogrzewania postojowego „Webasto”),

- błędnie podana ilość dotychczasowych właścicieli w pojazdach do 5 lat, nie dotyczy pojazdów sprowadzonych z zagranicy w drodze prywatnego importu;

- brak informacji o wcześniejszych naprawach Pozostałości, jeśli przeprowadzone zostały w sposób nieprofesjonalny tj.: nieprawidłowo wykonane odtworzenie pierwotnego kształtu elementu nadwozia, odbudowanego z użyciem bardzo dużej ilości masy szpachlowej,

z pęknięciami masy szpachlowej, z nieprawidłowym wyszlifowaniem masy szpachlowej, z widocznymi wadami lakierniczymi (zmatowienia, zacieki, złuszczenia wierzchniej warstwy lakieru)

- błędnie podane miejsce postoju Pozostałości, jeżeli miejsce faktycznego postoju Pozostałości oddalone jest, o co najmniej 100 (sto) kilometrów od miejsca wskazanego na SPEEDonline.

i) Szczególnych uszkodzeń Pozostałości, nieopisanych na platformie internetowej:

- uszkodzenie silnika (pęknięty blok silnika, pęknięta głowica),

- uszkodzenie skrzyni biegów (pęknięta obudowa),

- uszkodzenie mostu tylnego (pęknięta obudowa) i wału napędowego,

- uszkodzenie przeniesienia napędu przedniej osi i układu kierowniczego,

- uszkodzeń zawieszenia przedniego, tylnego strona prawa i lewa (chyba, że wynikało to z elementów zakwalifikowanych do wymiany, bądź naprawy ujętych w zamieszczonej kalkulacji),

- brak drugiego kompletu kluczyków / karty pojazdu(dotyczy pojazdów do 5 lat), z wyłączeniem pojazdów sprowadzonych z zagranicy;

2. Odmowa zakupu i odbioru Pozostałości będzie traktowana za nieuzasadnioną w przypadkach:

a) rezygnacji z odbioru w związku z brakiem dowodu rejestracyjnego (lub jego duplikatu) zabranego przez Policję z uwagi na uszkodzenia po kolizyjne,

b) rezygnacji z odbioru pojazdu w związku z rejestracją czasową pojazdu o ile pojazd został wprowadzony na teren Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c) rezygnacji z odbioru na podstawie braku rejestracji pojazdu na aktualnego właściciela pojazdu w przypadku gdy dokumenty przedstawiające ciągłość historii pojazdu zostały dostarczone przez aktualnego właściciela pojazdu,

d) uszkodzenia silnika, jeżeli w opisie zawarta była informacja: „możliwe uszkodzenia silnika” lub „ryzyko dodatkowych uszkodzeń silnika”,

e) uszkodzenia skrzyni biegów, jeżeli w opisie zawarta była informacja: „możliwe uszkodzenia skrzyni biegów” lub „ryzyko dodatkowych uszkodzeń skrzyni biegów”,

f) braku możliwości uruchomienia silnika, jeżeli w opisie zawarta była informacja: „brak możliwości uruchomienia silnika” bądź „samochód uległ uszkodzeniu z przodu”, a na zdjęciach jest widoczne mechaniczne uszkodzenie silnika,

g) uszkodzenia zawieszenia, jeżeli w opisie zawarta była informacja o możliwości uszkodzeń zawieszenia przedniego, tylnego strona prawa i / lub lewa,

h) wystąpienia dodatkowych, nieopisanych szkód, jeżeli w opisie zawarta była informacja, że mogą wystąpić uszkodzenia ukryte, dodatkowe,

i) jeżeli w opisie zawarta była informacja, że „pojazd był wcześniej naprawiany” lub jest po „wcześniejszych naprawach blacharsko – lakierniczych” (przy tego typu opisie zakłada się naprawę w warsztacie nieautoryzowanym),

j) w przypadku stwierdzenia drobnych zarysowań eksploatacyjnych powłoki lakierniczej, które nie zostały ujęte w opisie, a które są efektem użytkowania Pozostałości,

k) rezygnacji z odbioru w związku z brakiem w opisie specyfikacji elementów drobnych, które zostały zniszczone wskutek wypadku / kolizji lub są wynikiem eksploatacji pojazdu np. nakładki, kawałki lamp, grill, listwy,

l) w przypadku stwierdzenia uszkodzeń nieopisanych, a widocznych na dokumentacji fotograficznej (dokumentacja fotograficzna traktowana jest, jako opis wizualny),

m) jeżeli w opisie zawarta była informacja „pojazd zaniedbany, tapicerka powycierana, pojazd zabrudzony” lub też, jeżeli można było to stwierdzić na podstawie dokumentacji fotograficznej,

n) subiektywnych ocen Oferenta np. „pojazd dużo lepiej wyglądał na dokumentacji zdjęciowej”,

o) rezygnacji z odbioru w związku z brakiem między innymi: gaśnicy, klucza do kół, trójkąta, koła zapasowego, apteczki, zestawu naprawczego opony, zapalniczki, podnośnika, przedmiotów osobistych znajdujących się w pojeździe niezwiązanych z nim, a widocznych na zdjęciach np. parasolka, fotelik dla dziecka, pokrowce na siedzenia, bagażnik itp.,

p) nie przekazania żadnych wyjaśnień lub powodów takiej odmowy w terminie wymaganym w niniejszych warunkach handlowych

3. Użytkownik odmawiający zawarcia umowy sprzedaży Pozostałości ma obowiązek powiadomić o tym AUTOonline na platformie internetowej nie później niż w ciągu 12 (dwunastu) godzin od chwili dokonania oględzin Pozostałości, przekazując informację w formie elektronicznej na adres e – mail wskazany w § 6 ust. 1 lit. a) Umowy wraz z dokumentacja zdjęciową i opisem niezgodności i zakresie rozbieżności.

4. W przypadku niedopełnienia zgłoszenia reklamacji do AUTOonline przez Użytkownika w wymaganym terminie, przy jednoczesnej interwencji przez Wystawiającego dotyczącej odbioru Pozostałości, reklamacja będzie potraktowana, jako nieuzasadniona.

5. W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru Pozostałości Użytkownik obciążony zostanie karą umowną w wysokości 30% wartości wylicytowanej przez Użytkownika ceny za daną Pozostałość, zgodnie z warunkami OWH.

6. W przypadku licytacji pojazdów z zagranicy Użytkownik zobowiązany jest do odbioru pojazdu zgodnie z procedurami obowiązującymi w instrukcji transakcji zagranicznych, stanowiącej Załącznik nr 3 do Umowy jak również informacjami widniejącymi podczas licytacji pojazdu w systemie SPEEDonline. Jednocześnie Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się ze wszystkimi niezbędnymi informacjami zawartymi w Załączniku nr 3.

 

§10

PROCEDURA ZGŁASZANIA REKLAMACJI

1. Wszelkie reklamacje dotyczące aukcji, oraz niezgodności przy odbiorach pozostałości, należy kierować na adres e – mail info@autoonline.pl. W składanej reklamacji Użytkownik jest zobligowany do:

a) podania sześciu ostatnich cyfr indywidualnego numeru ID danej aukcji (zaznaczyć w temacie e-mail);

b) dołączyć dokumentację zdjęciową z ujęciem całej sylwetki pojazdu oraz elementów będących przedmiotem reklamacji wraz z opisem stwierdzonych niezgodności;

c) dołączyć protokół niezgodności z wyszczególnieniem wszystkich elementów co do których Użytkownik wnosi reklamacje

d) umieszczenia nazwy firmy i osoby składającej reklamację w informacji e-mail;

2. Wszelkie stwierdzone reklamacje dotyczące płatności oraz finansów, należy kierować niezwłocznie na adres e – mail info@autoonline.pl. W składanej reklamacji Użytkownik jest zobligowany do:

a) podania numeru reklamowanej faktury;

b) szczegółowego opisania przedmiotu reklamacji;

c) umieszczenia nazwy firmy i osoby składającej reklamację w informacji e-mail.

3. Wszelkie reklamacje dotyczące treści funkcjonowania platformy internetowej, należy kierować na adres e – mail info@autoonline.pl. W składanej reklamacji Użytkownik jest zobligowany do:

a) umieszczenia nazwy firmy i osoby składającej reklamację w informacji e-mail;

b) podanie przedmiotu reklamacji.

4. Reklamacje składane drogą telefoniczną nie będą uwzględniane.

5. Ustala się następujący czas rozpatrzenia reklamacji:

a) dotyczących nie wykonania przez AUTOONLINE usługi zgodnie z Umową – reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 dni roboczych od dnia jej złożenia,

b) dotyczących Regulacji odbioru pojazdu zgodnie z paragrafem 9 – reklamacja jest rozpatrywana w terminie do 14 dni roboczych od dnia jej złożenia.

6. O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością e – mail, zgodnie z postanowieniami Umowy.

Kontakt

Dział Obsługi Klienta

+48 (0) 22 53 53 101

Prośba o kontakt

rueckruf
Chciałbyś abyśmy do Ciebie oddzwonili? Uzupełnij poniższe dane i prześlij je do biura AUTOonline.