Dom

Polityki AutoOnline

I. Polityka prywatności

II. Polityka cookie

 

 

I. Polityka prywatności

Data publikacji 17.05.2018

Data ostatniej aktualizacji 30.12.2020

 

WSTĘP

 

Polityka prywatności AUTOonline Sp. z o.o. (zwanego łącznie w niniejszej polityce prywatności "Solera/AUTOonline", “my”, “nas” czy też “nasze”) poinformuje Państwa, w jaki sposób zajmujemy się waszymi danymi osobowymi podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie internetowej (niezależnie od tego, skąd nastąpią takie odwiedziny) a także poinformuje Państwa o przysługujących wam prawach do prywatności oraz sposobie jej ochrony określonych przez prawo.

Solera/AUTOonline szanuje Państwa prywatność i zobowiązuje się chronić Państwa dane osobowe.

Niniejsza polityka prywatności udostępniania jest w układzie warstwowym, co oznacza, że możecie Państwo kliknąć na konkretne obszary, podane poniżej. Proszę korzystać ze Słownika w celu dokładnego zrozumienia znaczenia terminów stosowanych w niniejszej polityce prywatności.

 

1. WAŻNE INFORMACJE ORAZ KIM JESTEŚMY

2. DANE JAKIE GROMADZIMY NA PAŃSTWA TEMAT

3. W JAKI SPOSÓB GROMADZONE SĄ PAŃSTWA DANE OSOBOWE

4. W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

5. UJAWNIENIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

6. WYSYŁANIE DANYCH ZA GRANICĘ

7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

8. PRZECHOWYWANIE DANYCH

9. PAŃSTWA UPRAWNIENIA Z MOCY PRAWA

10. SŁOWNIK

 

1.WAŻNE INFORMACJE ORAZ KIM JESTEŚMY

CEL NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Celem niniejszej polityki prywatności jest udzielenie Państwu informacji o tym, w jaki sposób Solera/ AUTOonline gromadzi i przetwarza wasze dane osobowe w związku z korzystaniem przez Państwa z niniejszej strony internetowej, w tym dane, jakich możecie udzielić za pośrednictwem tej strony internetowej zapisując się do naszego biuletynu, kupując produkt lub usługę bądź biorąc udział w konkursie.

Niniejsza strona internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci i osób małoletnich i nie gromadzimy (w sposób świadomy) danych odnoszących się do dzieci i osób małoletnich.

Ważne jest, by zapoznali się Państwo z niniejszą polityką prywatności, a także z wszelkimi innymi informacjami dotyczącymi prywatności i rzetelnego przetwarzania danych, jakie możemy przekazywać w konkretnych przypadkach, w trakcie gromadzenia lub przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa, po to, by mieli Państwo pełną świadomość tego, w jaki sposób oraz dlaczego korzystamy z waszych danych. Niniejsza polityka prywatności uzupełnia pozostałe komunikaty lub polityki i nie ma na celu ich zastąpienia.

 

ADMINISTRATOR DANYCH

Solera/ AUTOonline jest administratorem i podmiotem odpowiedzialnym za Państwa dane osobowe.

Mianowaliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, do której obowiązków należy nadzorowanie pytań związanych z niniejszą polityką prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszą polityką prywatności, w tym wniosków o skorzystanie z przysługujących Państwu uprawnień, proszę kontaktować się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobwych, zgodnie z danymi podanymi poniżej.

 

DANE KONTAKTOWE

Nasze pełne dane są następujące:

AUTOonline Sp. z o.o.

Adres e-mail: odo@audatex.pl

Adres pocztowy: ul. Domaniewska 28
02-672 Warszawa

Numer telefonu: +48 22 53 53 101

Zawsze macie Państwo prawo złożyć skargę, kierując ją do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, polskiego organu zajmującego się

kwestiami związanymi z ochroną danych (www.uodo.gov.pl). Bylibyśmy jednak wdzięczni, gdyby dali nam Państwo możliwość ustosunkowania się do waszych wątpliwości, dlatego prosimy, by w pierwszej kolejności kontaktowali się Państwo z nami.

 

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI ORAZ PAŃSTWA OBOWIĄZEK INFORMOWANIA NAS O ZMIANACH

Niniejsza polityka prywatności może co jakiś czas podlegać aktualizacji.

Ważne jest, by posiadane przez nas Państwa dane osobowe były dokładne i aktualne. Prosimy o poinformowanie nas o każdej zmianie Państwa danych osobowych w trakcie współpracy z nami.

 

LINKI PODMIOTÓW TRZECICH

Niniejsza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych podmiotów trzecich, wtyczki i aplikacje. Kliknięcie na takie linki lub umożliwienie takich połączeń może pozwolić na gromadzenie lub przechowywanie

Państwa danych przez podmioty trzecie. My nie kontrolujemy takich stron internetowych podmiotów trzecich ani nie ponosimy odpowiedzialności za ich oświadczenia dotyczące ochrony prywatności. Gdy będą Państwo opuszczać

naszą stronę, zachęcamy, byście zapoznali się z polityką prywatności każdej strony internetowej, którą odwiedzicie.

 

2. DANE JAKIE GROMADZIMY

Dane osobowe lub informacje osobowe oznaczają dowolne informacje o osobie, na podstawie których taka osoba może zostać zidentyfikowana. Nie obejmują one danych, z których usunięto tożsamość (dane anonimowe).

Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przesyłać różnego rodzaju dane osobowe na Państwa temat, które podzieliliśmy na następujące grupy:

• Dane dotyczące tożsamości zasadniczo obejmują, w stosownym zakresie: imię i nazwisko, nazwę użytkownika lub analogiczny identyfikator, stanowisko.

• Dane kontaktowe zasadniczo obejmują, w stosownym zakresie: adres do rozliczeń, adres dostawy, adres e-mail i numery telefonów.

• Dane finansowe zasadniczo obejmują, w stosownym zakresie: szczegóły dotyczące rachunku bankowego.

• Dane transakcyjne zasadniczo obejmują, w stosownym zakresie: szczegóły dotyczące płatności realizowanych przez Państwa oraz na Państwa rzecz oraz inne szczegóły dotyczące zakupionych od nas produktów i usług.

• Dane techniczne zasadniczo obejmują, w stosownym zakresie: adres protokołu internetowego (IP), informacje potrzebne do zalogowania się przez Państwa, typ i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizację, typy i wersje wtyczek obsługiwanych przez przeglądarkę, system operacyjny oraz platformę i inne technologie na urządzeniach, z jakich Państwo korzystacie, by wejść na naszą stronę internetową.

• Dane profilowe zasadniczo obejmują, w stosownym zakresie: Państwa nazwę użytkownika i hasło, dokonane przez Państwa zakupy i zamówienia, Państwa zainteresowania, preferencje, informacje zwrotne oraz odpowiedzi na ankiety.

• Dane dotyczące użytkowania zasadniczo obejmują, w stosownym zakresie: informacje o tym, w jaki sposób korzystacie Państwo z naszej strony internetowej, produktów i usług.

• Dane marketingowe i dotyczące komunikacji zasadniczo obejmują, w stosownym zakresie: Państwa preferencje co do otrzymywania od nas i naszych podmiotów trzecich materiałów marketingowych oraz preferencje w zakresie sposobu komunikacji.

• Dane dotyczące pojazdu zasadniczo obejmują, w stosownym zakresie: numer rejestracyjny pojazdu i numer VIN pojazdu – w zakresie w jakim pozwala na identyfikację posiadacza pojazdu, skan dokumentów oraz inne informacje o pojeździe.

 

Ponadto gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy Dane Zagregowane, np. dowolne dane statystyczne czy demograficzne. Dane zagregowane mogą powstać na podstawie Państwa danych osobowych,

ale w świetle przepisów prawa nie są one traktowane jako dane osobowe, gdyż nie ujawniają one Państwa tożsamości ani w sposób bezpośredni ani pośredni. Na przykład, możemy zagregować Państwa dane dotyczące użytkowania w

celu obliczenia procentu użytkowników, korzystających z konkretnej funkcjonalności strony internetowej. Jednakże, jeżeli połączymy lub powiążemy dane zagregowane z Państwa danymi osobowymi tak, że umożliwią one – w sposób

bezpośredni lub pośredni – Państwa identyfikację, wtedy traktować będziemy takie połączone dane jako dane osobowe, które będą wykorzystywane zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności.

Nie zbieramy żadnych Szczególnych Kategorii Danych Osobowych na Państwa temat (w tym szczegółów dotyczących Państwa rasy czy pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych czy filozoficznych, życia seksualnego,

orientacji seksualnej, opinii politycznych, przynależności do związków zawodowych, informacji na temat Państwa zdrowia, czy danych genetycznych bądź biometrycznych). Nie gromadzimy też żadnych informacji dotyczących

wyroków skazujących czy popełnionych wykroczeń.

 

JEŻELI NIE UDOSTĘPNICIE PAŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

W sytuacji, gdy będziemy musieli pobrać Państwa dane osobowe z mocy prawa lub na mocy umowy zawartej z Państwem, a Państwo nie udostępnicie takich danych na nasz wniosek, możemy nie mieć możliwości

wykonania umowy, jaką zawarliśmy lub jaką zamierzamy zawrzeć z Państwem (na przykład celem udostępniania Państwu towarów lub usług). W takim przypadku możemy być zmuszeni do anulowania produktu lub usługi,

jaką Państwu świadczymy, jednakże jeżeli taka sytuacja wystąpi to w każdym przypadku o tym Państwa powiadomimy.

 

3.W JAKI SPOSÓB GROMADZONE SĄ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Korzystamy z różnych metod w celu pobrania danych od Państwa lub na Państwa temat, w tym między innymi:

1. Bezpośrednie interakcje. Możecie Państwo podać nam swoje dane dotyczące tożsamości, kontaktowe, finansowe, profilowe oraz marketingowe i dotyczące komunikacji między innymi w trakcie wypełniania

formularzy bądź korespondując z nami drogą pocztową, telefoniczną, mailową, lub inną. Dotyczy to danych osobowych, których udzielacie Państwo podczas:

• wnioskowania, zapytań lub nabywania naszych produktów lub usług;

• tworzenia konta na naszej stronie internetowej;

• zapisywania się do korzystania z naszego serwisu lub publikacji;

• prośby o przesyłanie do Państwa materiałów marketingowych;

• zgłoszenia się do uczestnictwa w konkursie, promocji czy ankiecie;

• przekazywania nam informacji zwrotnych.

2. Zautomatyzowane technologie lub interakcje. Podczas interakcji z naszą stroną internetową, możemy w sposób automatyczny pobierać dane techniczne, dane dotyczące korzystania oraz dane

profilowe, między innymi na temat wykorzystywanego przez Państwa sprzętu, przeglądanych stron czy zwyczajów w zakresie przeglądania sieci. Możemy zbierać takie dane osobowe stosując pliki ‘cookies’ (‘ciasteczka’),

logi serwera i inne analogiczne technologie. Możemy również otrzymywać dane techniczne, dane dotyczące korzystania oraz dane profilowe, itp. na Państwa temat, jeżeli odwiedzicie Państwo inne strony internetowe

wykorzystujące nasze pliki ‘cookies’ (‘ciasteczka’). Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką w zakresie ‘cookies’ – tam znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na ten temat.

3. Źródła zewnętrzne lub powszechnie dostępne. Możemy również pozyskiwać odnoszące się do Państwa dane osobowe od różnych podmiotów trzecich oraz z powszechnie dostępnych źródeł, zgodnie z poniższym:

• Dane techniczne od następujących podmiotów:

(a)dostawcy zestawień i analiz danych: Google Ireland Limited z siedzibą na terenie UE;

lub

(b)dostawcy usług wyszukiwania informacji

• Dane kontaktowe, finansowe i transakcyjne od dostawców usług technicznych, płatniczych oraz usług doręczania przesyłek: PayU S.A.

• Dane dotyczące tożsamości i dane kontaktowe z powszechnie dostępnych źródeł na przykład na podstawie informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Głównego Urzędu Statystycznego.

 

4.W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe wyłącznie w przypadkach dozwolonych przez prawo. Najczęściej w następujących okolicznościach:

• na potrzeby wykonania umowy, którą zamierzamy zawrzeć lub którą z Państwem zawarliśmy;

• gdy będą tego wymagały nasze uzasadnione interesy (lub uzasadnione interesy podmiotu trzeciego), a Państwa interes i podstawowe prawa nie będą nadrzędne w stosunku do nich;

• w przypadku konieczności przestrzegania przez nas obowiązku ustawowego lub wykonawczego.

Zasadniczo, do przetwarzania Państwa danych osobowych nie jest wymagana Państwa zgoda za wyjątkiem sytuacji, gdy wysyłamy do Państwa pocztą elektroniczną lub SMS-em bezpośrednie informacje marketingowe podmiotów trzecich.

Macie Państwo prawo do odwołania wyrażonej zgody na wysyłanie informacji marketingowych w dowolnym momencie kontaktując się z nami.

 

CELE, W JAKICH WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Poniżej przedstawiamy w tabeli opis wszystkich sposobów, w jakie przewidujemy wykorzystywać Państwa dane osobowe oraz podstawę prawną dla takiego wykorzystywania. Tam, gdzie ma to zastosowanie wskazaliśmy również,

na czym polega nasz uzasadniony interes.

Proszę zwrócić uwagę, że możemy przetwarzać Państwa dane osobowe na więcej niż jednej podstawie prawnej, w zależności od konkretnego celu, w jakim je wykorzystujemy.

Proszę skontaktować się z nami jeżeli będziecie Państwo potrzebowali informacji na temat konkretnej podstawy prawnej, umożliwiającej przetwarzanie Państwa danych osobowych w przypadku,

gdy w poniższej tabeli podano więcej niż jedną podstawę.

Cel/Czynność

Rodzaj danych

Podstawa prawna umożliwiająca przetwarzanie danych, w tym uzasadnienie naszego interesu

 

Państwa rejestracja jako nowego klienta

(a) dotyczące tożsamości

(b) kontaktowe

Wykonanie umowy zawartej z Państwem

 

Przetwarzanie i realizacja Państwa zamówienia i/lub świadczenie usług na Państwa rzecz, w tym:

(a) zarządzanie płatnościami i opłatami

(b) otrzymywanie i windykacja przysługujących nam środków pieniężnych

(a) dotyczące tożsamości

(b) kontaktowe

(c) finansowe

(d) transakcyjne

(e) marketingowe i dotyczące komunikacji

(a) Wykonanie umowy zawartej z Państwem

(b) Konieczne ze względu na nasz uzasadniony interes (windykacja naszych wierzytelności)

 

Zarządzanie naszą współpracą z Państwem, które obejmuje:

(a) powiadamianie Państwa o zmianach naszych warunków lub polityki prywatności

(b) prośba o napisanie recenzji lub wzięcie udziału w ankiecie

(a) dotyczące tożsamości

(b) kontaktowe

(c) profilowe

(d) marketingowe i dotyczące komunikacji

(a) Wykonanie umowy zawartej z Państwem

(b) Konieczne w celu spełnienia prawnego obowiązku

(c) Konieczne ze względu na nasz uzasadniony interes (aktualizowanie naszej dokumentacji oraz badanie, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług)

 

Umożliwienie Państwu uczestnictwa w losowaniu nagrody, konkursie lub wypełnienia ankiety

(a) dotyczące tożsamości

(b) kontaktowe

(c) profilowe

(d) dotyczące korzystania

(e) marketingowe i dotyczące komunikacji

(a) Wykonanie umowy zawartej z Państwem

(b) Konieczne ze względu na nasz uzasadniony interes (w celu badania, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług, ich rozwijania i rozszerzania naszej działalności)

 

Zarządzanie i ochrona naszej działalności oraz niniejszej strony internetowej (w tym poprzez rozwiązywanie problemów, analizę danych, testowanie, konserwację systemu, wsparcie, raportowanie oraz hosting danych)

(a) dotyczące tożsamości

(b) kontaktowe

(c) techniczne

(a) Konieczne ze względu na nasz uzasadniony interes (w celu prowadzenia działalności, świadczenia usług administrowania systemem oraz IT, bezpieczeństwa sieci, zapobiegania oszustwom, a także w kontekście reorganizacji działalności lub podejścia do restrukturyzacji grupy)

(b) Konieczne w celu spełnienia prawnego obowiązku

 

Zapewnienie odpowiednich treści na stronie internetowej oraz reklam kierowanych do Państwa, a także pomiar lub analiza skuteczności reklam przekazywanych Państwu

(a) dotyczące tożsamości

(b) kontaktowe

(c) profilowe

(d) dotyczące korzystania

(e) marketingowe i dotyczące komunikacji

(f) techniczne

Konieczne ze względu na nasz uzasadniony interes (w celu badania, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług, ich rozwijania i rozszerzania naszej działalności oraz informowania o naszej strategii marketingowej)

 

Wykorzystywanie danych analitycznych w celu ulepszania naszej strony internetowej, produktów/usług, działań marketingowych oraz relacji z klientami i ich doświadczeń z naszymi produktami

(a) techniczne

(b) dotyczące korzystania

Konieczne ze względu na nasz uzasadniony interes (w celu określenia rodzajów klientów na nasze produkty i usługi; zapewniania, by nasza strona była aktualna i odpowiednia; rozwijania naszej działalności oraz informowania o naszej strategii marketingowej)

 

Przekazywanie Państwu sugestii i rekomendacji na temat towarów lub usług, jakie mogą Państwa zainteresować

(a) dotyczące tożsamości

(b) kontaktowe

(c) techniczne

(d) dotyczące korzystania

(e) profilowe

Konieczne ze względu na nasz uzasadniony interes (w celu rozwijania naszych produktów/usług i rozszerzania naszej działalności)

 

PRZESYŁANE PRZEZ NAS OFERTY PROMOCYJNE

Możemy wykorzystać Państwa Dane dotyczące tożsamości, kontaktowe, techniczne, dotyczące korzystania oraz profilowe w celu wyrobienia sobie poglądu na temat tego, czego - naszym zdaniem – możecie Państwo chcieć lub potrzebować,

lub co może Państwa zainteresować. Na tej podstawie podejmujemy decyzję, jakie produkty, usługi i oferty mogą być dla Państwa odpowiednie (nazywamy to marketingiem).

Informacje marketingowe otrzymacie Państwo od nas w przypadku złożenia zapytania lub nabycia towarów lub usług, bądź podania nam swoich danych celem wzięcia udziału w konkursie lub rejestracji celem udziału

w promocji orazstaramy w każdym przypadku, gdy wyrazicie chęć otrzymywania takich informacji marketingowych.

 

INFORMACJE MARKETINGOWE PODMIOTÓW TRZECICH

Przed udostępnieniem Państwa danych osobowych w celach marketingowych jakiejkolwiek spółce nienależącej do grupy Solera/Autoonline poprosimy Państwa o wyrażenie na to zgody.

 

MOŻLIWOŚĆ REZYGNACJI

W każdym momencie macie Państwo możliwość poinformowania nas bądź podmiotów trzecich o tym, że nie życzycie sobie już otrzymywać informacji marketingowych klikając na odnośne linki dotyczące wyrażenia/ odwołania

zgody w odniesieniu do dowolnych wysyłanych do Państwa informacji marketingowych lub kontaktując się z nami w dowolnym momencie.

Państwa rezygnacja z otrzymywania informacji marketingowych nie będzie mieć wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych w innych, nie-marketingowych celach, takich jak świadczenie na

Państwa rzecz produktów/ usług, rejestracja w celach gwarancyjnych, doświadczenia związane z produktem/usługą czy innych transakcji, itp.

 

PLIKI COOKIES(‘CIASTECZKA’)

W pewnych okolicznościach możecie Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, by nie przyjmowała żadnych lub niektórych plików ‘cookies’. Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że w przypadku, gdy wyłączycie

Państwo możliwość otrzymywania ‘cookies’ (lub odmówicie ich przyjęcia) niektóre elementy tej strony internetowej mogą stać się niedostępne lub mogą nie funkcjonować prawidłowo. Więcej informacji na temat

stosowanych przez nas plików ‘cookies’ znajdziecie Państwo tutaj

 

ZMIANA CELU

Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe wyłącznie w celach, dla jakich je pobraliśmy, chyba że uznamy (na uzasadnionej podstawie), że musimy wykorzystać je z innego powodu, przy czym taki powód

będzie spójny z naszym pierwotnym celem. Jeżeli będziecie Państwo chcieli uzyskać wyjaśnienie w jaki sposób przetwarzanie danych w nowym celu jest związane z pierwotnym celem prosimy o skontaktowanie się z nami.

Jeżeli będziemy musieli wykorzystać Państwa dane osobowe w celu niezwiązanym z pierwotnym celem, powiadomimy Państwa o tym i poinformujemy o podstawie prawnej, która nam to umożliwia.

Zwracamy uwagę, że możemy przetwarzać Państwa dane osobowe bez Państwa wiedzy i zgody, zgodnie z powyższymi zasadami, jeżeli będzie to niezbędne lub dozwolone z mocy prawa.

 

5.UJAWNIENIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Możemy być zobowiązani do ujawnienia Państwa danych osobowych podmiotom, wymienionym poniżej, w celach określonych w tabeli w punkcie 4 powyżej.

• Wewnętrzne Podmioty Trzecie zgodnie z tym, jak zostały określone w Słowniku.

• Zewnętrzne Podmioty Trzecie zgodnie z tym, jak zostały określone w Słowniku.

• Podmioty trzecie, którym możemy sprzedać, przekazać lub z którymi możemy połączyć elementy naszej działalności i przedsiębiorstwa lub naszego majątku. Ewentualnie, możemy starać się przejąć inne

działalności lub połączyć się z nimi. Jeżeli nastąpi zmiana w odniesieniu do naszej działalności lub przedsiębiorstwa, wtedy nowi właściciele mogą wykorzystać Państwa dane osobowe w taki sposób,

jaki został określony w niniejszej polityce prywatności.

Wszystkie podmioty trzecie są zobowiązane do przestrzegania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych i traktowania ich zgodnie z prawem. Nie zezwalamy na wykorzystanie Państwa danych

osobowych przez naszych zewnętrznych dostawców usług dla ich własnych celów, a jedynie zezwalamy im na przetwarzanie Państwa danych osobowych w konkretnym celu oraz zgodnie z naszymi instrukcjami.

 

6. WYSYŁANIE DANYCH ZA GRANICĘ

Jesteśmy częścią globalnej grupy kapitałowej która działa jako Solera. O ile nie zostało to wyraźnie uzgodnione z administratorem danych, dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) do innych krajów, takich jak Stany Zjednoczone, Indie, Meksyk, Mauritius, Macedonia Północna i Białoruś.

 

7.BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Wprowadziliśmy odpowiednie zabezpieczenia, aby uniemożliwić przypadkową utratę Państwa danych, ich bezprawne wykorzystanie czy nieautoryzowany dostęp do nich, zmianę bądź ich ujawnienie.

Ponadto, ograniczamy możliwość dostępu do Państwa danych osobowych do tych naszych pracowników, przedstawicieli, wykonawców i podmiotów trzecich, którzy muszą się z nimi zapoznać w związku

z prowadzoną przez nas działalnością. Będą oni przetwarzać Państwa dane osobowe na nasze polecenie, a także będą związani zobowiązaniem do zachowania poufności.

Wprowadziliśmy procedury dotyczące odpowiedniego postępowania w przypadku dowolnego, podejrzewanego naruszenia danych osobowych. Powiadomimy Państwa oraz odnośny organ regulacyjny o takim naruszeniu w przypadku,

gdy będziemy do tego zobowiązani z mocy prawa.

 

8. PRZECHOWYWANIE DANYCH

JAK DŁUGO BĘDZIECIE WYKORZYSTYWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać jedynie tak długo, jak będzie to konieczne dla zrealizowania celów, w jakich je zgromadziliśmy, w tym w celu spełnienia dowolnych wymogów prawnych, księgowych czy w zakresie sprawozdawczości.

Dla określenia odpowiedniego okresu przechowywania danych bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko wystąpienia szkody wskutek nieuprawnionego wykorzystania lub

ujawnienia Państwa danych osobowych, cele w jakich przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz fakt, czy możemy zrealizować te cele innymi metodami, a także obowiązujące wymogi prawne.

Mówiąc bardziej konkretnie oraz nie ograniczając ogólności powyższego, z mocy prawa mamy obowiązek przechowywać podstawowe informacje o naszych klientach (w tym dane kontaktowe, dotyczące tożsamości,

finansowe i transakcyjne) przez okres co najmniej 5 lat po dniu, w którym przestaną oni być naszymi klientami, w celach podatkowych, kontroli finansowej oraz w celach dokumentacyjnych.

W niektórych okolicznościach możecie Państwo wymagać od nas usunięcia Waszych danych: więcej informacji znajdziecie Państwo poniżej w punkcie Wniosek o usunięcie danych.

W niektórych sytuacjach możemy zanonimizować Państwa dane osobowe (w taki sposób, by nie pozwalały na Państwa identyfikację) w celach badawczych i statystycznych. W takich przypadkach możemy korzystać w tych

informacji przez czas nieograniczony, bez konieczności powiadamiania Państwa o tym.

 

9.PAŃSTWA UPRAWNIENIA Z MOCY PRAWA

W niektórych okolicznościach przysługują Państwu uprawnienia na mocy przepisów o ochronie danych w odniesieniu do Państwa danych osobowych.

Więcej szczegółowych wyjaśnień na temat tych uprawnień znajdziecie Państwo w Słowniku poniżej:

• Wniosek o dostęp do swoich danych osobowych;

• Wniosek o poprawienie swoich danych osobowych;

• Wniosek o usunięcie swoich danych osobowych;

• Zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

• Wniosek o ograniczenie zakresu przetwarzania swoich danych osobowych;

• Wniosek o przesłanie swoich danych osobowych;

• Prawo do odwołania zgody.

W przypadku, gdy będą Państwo chcieli skorzystać z którychkolwiek z powyższych uprawnień proszę skontaktować się z nami z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych powyżej.

BRAK OPŁAT (CO DO ZASADY)

Dostęp do Państwa danych osobowych (lub skorzystanie z dowolnych innych uprawnień przez Państwa) nie wiąże się z obowiązkiem dokonania żadnej opłaty. Jednakże możemy naliczyć uzasadnioną opłatę,

jeżeli Państwa wniosek nie ma uzasadnienia, powtarza się lub zawiera nadmierne wymagania. W takiej sytuacji możemy też odmówić realizacji Państwa wniosku.

 

CZEGO MOŻEMY POTRZEBOWAĆ OD PAŃSTWA

Możemy być zmuszeni o poproszenie Państwa o konkretne informacje w celu potwierdzenia Państwa tożsamości i zapewnienia Państwu prawa dostępu do swoich danych osobowych (lub skorzystania z dowolnych innych Państwa uprawnień).

Jest to środek bezpieczeństwa, mający na celu zagwarantowanie, że dane osobowe nie zostaną ujawnione osobie, która nie ma prawa ich otrzymać. Możemy też skontaktować się z Państwem, by

poprosić o dodatkowe informacje w związku z Państwa wnioskiem o przyspieszenie naszej odpowiedzi.

 

TERMIN ODPOWIEDZI

Staramy się odpowiadać na wszystkie uprawnione/uzasadnione wnioski w ciągu jednego miesiąca. Sporadycznie może potrwać to dłużej niż jeden miesiąc, jeżeli Państwa wniosek będzie szczególnie rozbudowany

lub jeżeli przedłożycie Państwo kilka wniosków. W takim przypadku powiadomimy Państwa i będziemy informować na bieżąco.

 

10. SŁOWNIK

PODSTAWA PRAWNA

Uzasadniony interes oznacza chęć prowadzenia naszego przedsiębiorstwa i zarządzania nim w taki sposób, by umożliwić dostarczenie Państwu oraz innym klientom jak najlepszych usług/produktów oraz zapewniających

poczucie bezpieczeństwa w związku z korzystaniem z naszych produktów/usług. Zanim rozpoczniemy przetwarzanie Państwa danych w naszym uzasadnionym interesie dokładamy starań, by uwzględniać i równoważyć potencjalny

wpływ (zarówno pozytywny jak i negatywny) na Państwa i Państwa uprawnienia. Nie wykorzystujemy Państwa danych osobowych na potrzeby działań, w których nasz interes jest mniejszy niż skutek takich działań dla Państwa

(chyba, że otrzymamy Państwa zgodę lub działania takie będą wymagane lub dozwolone przez prawo). Możecie uzyskać Państwo dalsze informacje o tym, w jaki sposób oceniamy nasz uzasadniony interes w stosunku do potencjalnego

wpływu na Państwa w przypadku konkretnych działań kontaktując się z nami.

Wykonanie umowy oznacza przetwarzanie Państwa danych w sytuacji, gdy jest to konieczne w celu wykonania umowy, której jesteście stroną lub podejmowanie działań na Państwa wniosek przed zawarciem takiej umowy.

Przestrzeganie obowiązku prawnego lub regulacyjnego oznacza przetwarzanie Państwa danych osobowych, gdy jest to konieczne w celu spełnienia obowiązku prawnego lub regulacyjnego, któremu podlegamy.

 

PODMIOTY TRZECIE

Wewnętrzne Podmioty Trzecie

Inne spółki należące do Grupy Solera/AUTOonline, działające jako współadministratorzy danych lub podmioty przetwarzające dane, które zapewniają administrację systemami informatycznymi i administrują systemami i są odpowiedzialne za realizację obowiązków informacyjnych.

Zewnętrzne Podmioty Trzecie

• Dostawcy usług działający jako podmioty przetwarzające dane, którzy świadczą usługi IT i administracji systemami.

• Profesjonalni doradcy, działający jako podmioty przetwarzające dane lub współadministratorzy danych, w tym prawnicy, bankierzy, księgowi, audytorzy i firmy ubezpieczeniowe, którzy świadczą usługi konsultingowe, bankowe, prawne, ubezpieczeniowe i księgowe.

• Urzędy skarbowe, organy regulacyjne i inne organy, działające jako podmioty przetwarzające dane lub współkontrolerzy danych, które w pewnych sytuacjach wymagają sprawozdań z przetwarzania danych, działań finansowych lub transakcji.

 

PAŃSTWA UPRAWNIENIA Z MOCY PRAWA

Macie Państwo prawo do złożenia:

wniosku o dostęp
do swoich danych osobowych (powszechnie zwany “wnioskiem o dostęp do informacji własnych”). Daje to Państwu możliwość otrzymania kopii swoich danych osobowych, jakie posiadamy oraz sprawdzenia,

czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.

wniosku o poprawienie
swoich danych osobowych, które posiadamy. Umożliwia to Państwu poprawienie posiadanych przez nas Państwa danych, które są niekompletne lub niedokładne,

przy czym jednocześnie możemy być zobowiązani do zweryfikowania nowych danych, jakie nam Państwo dostarczycie.

wniosku o usunięcie
swoich danych osobowych. Daje to Państwu możliwość zażądania od nas wymazania lub usunięcia danych osobowych w przypadku, gdy brak będzie powodów,

byśmy dalej je przetwarzali. Macie też Państwo prawo domagać się od nas wykreślenia/wykasowania lub usunięcia swoich danych osobowych w przypadku, gdy pomyślnie skorzystaliście już Państwo z

uprawnienia do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (por. poniżej), w sytuacji, gdy mogliśmy przetwarzać Państwa informacje niezgodnie z prawem lub gdy zobowiązani jesteśmy usunąć Państwa dane osobowe,

aby zapewnić zgodność z wymogami prawa miejscowego. Jednakże proszę zauważyć, że nie zawsze możemy być w stanie zastosować się do Państwa wniosku o usunięcie danych z powodów prawnych, o których w takim przypadku

powiadomimy Państwa w momencie złożenia wniosku.

zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania
swoich danych osobowych w sytuacji, gdy robimy to biorąc pod uwagę nasz uzasadniony interes (lub uzasadniony interes osoby trzeciej), natomiast

Państwa konkretna sytuacja sprawia, że chcecie zgłosić sprzeciw wobec ich przetwarzania na takiej podstawie, gdyż Państwa zdaniem ma to wpływ na wasze podstawowe prawa i wolności.

Mogą Państwo również mieć prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez nas w celach bezpośrednio marketingowych. W niektórych przypadkach możemy wykazać,

że mamy przekonujące uzasadnione podstawy do przetwarzania Państwa informacji, które są nadrzędne w stosunku do waszych praw i wolności.

wniosku o ograniczenie zakresu przetwarzania
swoich danych osobowych. Daje on Państwu możliwość zażądania od nas zawieszenia przetwarzania Państwa danych osobowych w następujących sytuacjach:

(a) jeżeli chcecie, byśmy zapewnili dokładność danych; (b) w przypadku, gdy wykorzystujemy dane w sposób niezgodny z prawem, ale nie chcecie, byśmy je usunęli; (c) w przypadku, gdy chcecie Państwo, byśmy nadal

posiadali te dane, niezależnie od tego, że już ich nie potrzebujemy, ponieważ potrzebujecie ich w celu zgłoszenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych; lub (d) zgłosiliście Państwo sprzeciw wobec korzystania

przez nas z waszych danych, ale musimy sprawdzić, czy mamy nadrzędne uzasadnione powody do ich wykorzystywania.

wniosku o przesłanie
swoich danych osobowych do Państwa lub do osoby trzeciej. Dostarczymy Państwu lub wskazanej przez Państwa osobie trzeciej, Państwa dane osobowe

w usystematyzowanym, powszechnie stosowanym formacie nadającym się do przetwarzania automatycznego. Proszę zauważyć, że to uprawnienie ma jedynie zastosowanie do zautomatyzowanych informacji,

w odniesieniu do których na początku udzieliliście nam Państwo zgody na wykorzystywanie, lub do sytuacji, w których wykorzystywaliśmy informacje w celu realizacji umowy z Państwem.

odwołania zgody w dowolnym terminie
w sytuacji, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się pod warunkiem udzielenia przez Państwa zgody. Jednakże nie będzie

to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed odwołaniem Państwa zgody. W przypadku odwołania Państwa zgody możemy nie mieć możliwości udostępnienia Państwu określonych

produktów lub usług. Powiadomimy Państwa, czy rzeczywiście tak jest w momencie odwołania przez Państwa zgody.

 

Polityka cookie Autoonline Polska

 

 

I. Pliki cookie tzw. ciasteczka

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej, umieszczamy czasami na Twoim komputerze niewielkie pliki z danymi, znane także jako pliki cookies. W ten sposób działa większość stron internetowych.

 

II. Czym są pliki cookies?

Pliki cookies są małymi plikami tekstowymi, które strona przechowuje na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika, podczas przeglądania serwisów internetowych. Pliki cookies pozwalają stronie „zapamiętać” aktywność i preferencje użytkownika (takie jak login, język, wielkość liter i inne wyświetlane preferencje). Dzięki temu, nie ma potrzeby wprowadzania ich ponownie przy kolejnym przeglądaniu strony lub przechodzeniu z jednej strony na drugą.

 

III. Jak wykorzystujemy pliki cookies?

Wykorzystujemy pliki cookies w celu właściwego działania strony lub pewnych jej funkcjonalności, tak aby ułatwić użytkownikowi korzystanie z niej oraz aby dostosować naszą stronę i dostarczane przez nas produkty do potrzeb i indywidualnych preferencji użytkownika.

Pliki cookies mogą również być wykorzystywane w celu ułatwienia korzystania ze strony przy okazji jej przyszłych odwiedzin.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby stworzyć/zebrać w całość anonimowe dane statystyczne, którą pozwolą nam zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony oraz pomogą udoskonalić strukturę i zawartość strony.

W większości przypadków, pliki cookies nie identyfikują bezpośrednio użytkownika Internetu, lecz urządzenie z którego on korzysta przeglądając daną stronę.

Nie możemy zidentyfikować użytkownika osobiście poprzez informację zebrane na podstawie plików cookies, ale też pliki cookies nie sczytują danych lub innych plików, które umieszczone są na urządzeniu użytkownika.

 

IV. Rodzaje wykorzystywanych plików cookies.

Generalnie, pliki cookies można sklasyfikować wg:

- jednostki, która nimi zarządza

• Własne pliki cookies (w tym wypadku, pliki AutoOnlne Services SRL);

• Zewnętrzne pliki cookies (innego użytkownika)

- długość przechowywania – okres czasu, podczas którego pliki są aktywne na komputerze użytkownika

• Sesyjne pliki cookies, które są usuwane w momencie zamknięcie przeglądarki przez użytkownika

• Stałe pliki cookies, przechowywane na komputerze/urządzeniu użytkownika przez wcześniej zdefiniowany okres czasu, ustawiony wewnętrzne przez cookie (maximum 365 dni) lub przez ustawienia przeglądarki użytkownika.

- przeznaczenia

• Techniczne pliki cookies (wymagane przy nawigacji)

• Spersonalizowane pliki cookies (umożliwiają dostęp do strony poprzez określoną liczbę właściwości ustawionych przez użytkownika)

• Analityczne pliki cookies (umożliwiają analizę i monitoring aktywności użytkownika)

• Reklamowe pliki cookies (zarządzanie przestrzenią reklamy)

• Pliki cookie zachowań konsumenckich (reklama na stronie).

 

 

Szczegółowe informacje o plikach cookies, które wykorzystujemy na www.autoonline.pl:

TECHNICAL – PERFORMANCE

Nazwa

Długość okresu przechowywania

Przeznaczenie

_gat

3h20 dni

Używane przez Google Analytics do zmniejszenie częstotliwości żądania danych.

_ga

2 lata

Używane przez Google Analytics do rozróżniania użytkowników.

_gid

1 dzień

Używane przez Google Analytics do rozróżniania użytkowników.

be_typo_user

Tymczasowe/Sesji

Używane jako identyfikator sesji użytkownika zbierający informacje o preferencjach użytkownika.

BIGipServer~dmzao2a~wp-aop-home_pool

Tymczasowe/Sesji

Używane do określenia ścieżki gdzie pliki cookie powinny być wysyłane.

fe_typo_user

Tymczasowe/Sesji

Używane jako identyfikator sesji użytkownika zbierający informacje o preferencjach użytkownika.

PHPSESSID

Tymczasowe/Sesji

Używane do przechowywania identyfikatora sesji.

TSXXXXXXX

Tymczasowe/Sesji

Używane do weryfikacji i zabezpieczenia komunikacji z serwerem, wykorzystywane przez firewall warstwy aplikacji.

typo3-login-cookiecheck

Tymczasowe/Sesji

Używane do weryfikacji konfiguracji przeglądarki dot. obsługi cookie.

aoGDPR

365 dni

Używane do RODO

 

Nie wykorzystujemy plików cookies do celów innych niż wskazane powyżej.

 

 

V. Jak mogę kontrolować pliki cookies?

Możesz kontrolować i/lub usuwać pliki cookie wg uznania – więcej informacji uzyskasz na stronie ciasteczka.org.pl

Możesz usuwać wszystkie plikie cookies ze swojego komputera i ustawić przeglądarki, tak aby blokowały ich wykorzystywanie. Jeśli to zrobisz, będziesz mógł ustawić własnoręcznie pewne preferencje za każdym razem, kiedy odwiedzisz stronę. Przy takich ustawieniach, możliwe jest, że niektóre usługi lub opcje nie będą działać.

Możesz skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies w ogóle nie były akceptowane lub tak, aby nie były akeptowane na wybranych przez Ciebie stronach.

Ustawiena, które dają mozliwość zablokowania lub usuwania plików cookies zazwyczaj znajdują się w menu “Opcje” lub menu “Preferencje” Twojej przegladarki intenetowej.

Poniższe linki mogą okazać się pomocne w zrozumieniu tych ustawień. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji użytkownicy moga skorzystać z opcji “Pomoc” w swojej przeglądarce internetowej.

 

 

 

Ustawienia plików cookies w Google Chrome

 

 

 

Ustawienia plików cookies w Internet Explorer

 

 

 

Ustawienia plików cookies w Microsoft Edge

 

 

 

Ustawienia plików cookies w Firefox'ie

 

 

 

Ustawienia plików cookies w Safari

 

 

Kontakt

Dział Obsługi Klienta

+48 (0) 22 53 53 101

Prośba o kontakt

rueckruf
Chciałbyś abyśmy do Ciebie oddzwonili? Uzupełnij poniższe dane i prześlij je do biura AUTOonline.